22-23 ม.ค. 2564 : โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ส่วนกลาง หลักสูตรการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนการสอบออนไลน์

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ส่วนกลาง หลักสูตรการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนการสอบออนไลน์
– MCU e-Learning
– MCU e-Testing,
– Teaching Conference

อบรมแบบออนไลน์ (Workshop by Video Conference)
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
ระหว่าง วันที่ ๒๒ – ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยมี…อาจารย์อภิชาติ รอดนิยม และกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิทยากร
ภาพกิจกรรมการอบรม วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
ภาพกิจกรรมการอบรม วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
ผลการอบรม
 
 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here