ขอแสดงความยินดีกับพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๕

0
402

พิธิประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ.2563
ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2563
——–
ขอแสดงความยินดีกับพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๕
คณะครุศาสตร์ทุกท่าน
————-
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

สาขาวิชาสังคมศึกษา

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

สาขาวิขาการสอนภาษาอังกฤษ

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here