29 พ.ย. 2563 : คณะครุศาสตร์ มจร จัดโครงการฝึกประสบการวิชาชีพครู (สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และติดตามงานวิจัยในชั้นเรียน)

29 พฤศจิกายน 2563 : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการฝึกประสบการวิชาชีพครู (สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และติดตามงานวิจัยในชั้นเรียน) โดยมี…พระมหาบุญสุข สุทธิญาโณ,ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานจุดธูปเทียนและนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดโครงการ มี ผศ.ดร.บุญมี พรรษา หัวหน้าภาคหลักสูตรและการสอน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร พบปะพูดคุยและให้ข้อคิดแก่นิสิตปฏิบัติการสอน และอาจารย์นิเทศ มี ผศ.ดร.บุญมี พรรษา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน, อาจารย์สายหยุด มีฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการแนะแนว, ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์ รองหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา, ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์, ผศ.ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และผู้แทนนิสิตแต่ละสาขาวิชา ได้พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในภาคการศึกษา 1 ที่ผ่านมา และเสวนา เรื่อง “ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” ตลอดถึงการเข้าปรึกษาหัวข้อการวิจัยและตรวจงานวิจัยของนิสิตปฏิบัติการสอน ณ ห้องเรียน C500 อาคารเรียนรวม ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here