26-29 พ.ย. 2563 : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการจัดทำคลังข้อสอบวัดสมรรถนะวิชาชีพครู ๒๕ สถาบัน

0
357

26-29 พฤศจิกายน 2563 : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการจัดทำคลังข้อสอบวัดสมรรถนะวิชาชีพครู ๒๕ สถาบัน ซึ่งมี…ผศ.ดร.บุญมี พรรษา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์ รองหัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา และผศ.ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์ ได้เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำคลังข้อสอบวัดสมรรถนะวิชาชีพครู ๒๕ สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย โดยมี…รศ.ดร.สมบัติ นพรัก เป็นประธาน พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษายุคใหม่ โดย…รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. และรศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ กรรมการปฏิรูปการศึกษาและประธานที่ปรึกษา ทปคศ. ณ ห้องประชุมออติทอเรียม พระตำหนักดอยตุล จังหวัดเชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here