1 ธ.ค. 2563 : ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563

1 ธ.ค. 2563 : ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคารเรียนรวมโซนซี ชั้น G มจร อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา
โดยมี…พระราชสุตาภรณ์.รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย เปิดการประชุมตามวาระการประชุม ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการพูดคุยเรื่องการเตรียมงานตามภาระมอบหมายมหาวิทยาลัย
เรื่อง พิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปี 2563
เรื่อง โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2563
เรื่อง การประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564
ฯลฯ
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

ทั้งนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here