22 ต.ค.2563 : ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วไปประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ โดยมี…พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ ณ สงขลา เป็นผู้แทนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

สรุปประเด็นการพูดคุยจากการเข้าร่วมประชุม

ช่วงเข้า เริ่มประชุม
เวลา ๐๙.๓๐ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้แทนประธานสภาคณบดี(ดร.ดิเรก พรสีมา) เปิดการประชุมและชวนพูดคุย
เรื่อง แนวทางการสร้างความเข็มแข็งให้กลุ่มสภาคณบดี
เรื่อง การจัดงานสัมมนาวิชาการในระดับชาติและนานาชาติและจะมีการพัฒนาเกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์)
เรื่อง การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรฯ ๔ ปี
เรื่อง การสอบครูผู้ช่วยในช่วงที่ผ่านมา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2563
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
เรื่องกำหนดการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ประเด็นการพิจารณา
๑. เรื่อง การจัดทำข้อเสนอแนวปฏิบัติว่าด้วยการรับรองปริญญาและการรับใบอนุญาติ(คุรุสภา)
๒. เรื่อง การจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดสอนและการบริหารการสอนครูผู้ช่วย

ช่วงบ่าย
เริ่มเวลา ๑๓.๓๐ น.
การสัมมนาแลกเปลี่ยนการสอบครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๓ และการดำเนินการการสอบครูผู้ช่วยในอนาคต
มีวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยน มี ๑) รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทน เลขาธิการ ก.ค.ศ. ๒) ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓) ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา ดำเนินการสัมมนาโดย…รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ทั้งนี้มีคณบดี และผู้แทนคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here