26 ส.ค.2563 : ศึกษาดูงาน เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา : โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

0
521

วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา : โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เรียนรู้ในสถานที่จริงและได้ลงมือปฏิบัติ เห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การขับเคลื่อนโรงเรียนโดยใช้กระบวนการคุณภาพ จากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นมาตรฐานความรู้และทักษะอย่างหนึ่ง ซึ่งนิสิตครูจะต้องรู้ ต้องเข้าใจ สามารถนำไปใช้ได้จริง ในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หรือ หลังจากเป็นครูในโรงเรียนจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างไร

การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก คณะผู้บริหาร โรงเรียนคณะครู และนักเรียน นำโดย… โดยมี นายอำพล โงวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และมีคณะครูผู้ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อธิบายและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ ณ สงขลา อาจารย์ประจำวิชาเดินทางไปร่วมโครงการศึกษาดูงาน และนิสิตชั้นปี ๓ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน ๑๐ รูป/คน ซึ่งสรุปกิจกรรมการศึกษาดูงานประกอบด้วย ฟังการบรรยายพิเศษ, แลกเปลี่ยนเรียนรู้, ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน, ดูการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมลูกเสือ

ทั้งนี้มี นิสิตชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และอาจารย์ประจำวิชาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ให้การต้อนรับด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here