25 ส.ค. 2563 : นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ศึกษาดูงาน เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา : โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) พระนครศรีอยุธยา”

0
551

วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา : โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เรียนรู้ในสถานที่จริงและได้ลงมือปฏิบัติ เห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การขับเคลื่อนโรงเรียนโดยใช้กระบวนการคุณภาพ จากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นมาตรฐานความรู้และทักษะอย่างหนึ่ง ซึ่งนิสิตครูจะต้องรู้ ต้องเข้าใจ สามารถนำไปใช้ได้จริง ในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หรือ หลังจากเป็นครูในโรงเรียนจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างไร

การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก คณะผู้บริหาร โรงเรียนคณะครู และนักเรียน นำโดย… โดยมี นางสมจิต หอมชู รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และมีนางสาวอชิรญา แสงพิทักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวเรื่อง “การดำเนินการการประกันคุณภาพในโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)” และพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ มี ดร.พิธพิบูลย์ ทองเกลี้ยง อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยเดินทางไปร่วมโครงการศึกษาดูงาน และนิสิตชั้นปี ๓ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน ๑๓ รูป/คน ได้ร่วมกิจกรรมให้โอวาทธรรมนักเรียน หน้าเสาธง และสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียน “ไหว้พระสวดมนต์” โดยเป็นการปฏิบัติทุกวันอังคารของนักเรียนทั้งโรงเรียน ซึ่งสรุปกิจกรรมการศึกษาดูงานประกอบด้วย ฟังการบรรยายพิเศษ, แลกเปลี่ยนเรียนรู้, ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน, ดูการจัดการเรียนการสอน, ดูห้องกิจกรรม ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และได้จัดกิจกรรมนันทนาการให้กับนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความคุ้นชินนักเรียนและนิสิต และมอบของรางวัลที่ระลึกให้กับนักเรียนที่ร่วมเล่นกิจกรรมนันทนาการ

ทั้งนี้มี นิสิตชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และอาจารย์ประจำวิชาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) ที่ให้การต้อนรับด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

ภาพ : นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
ข่าว : กิตติศักดิ์ ณ สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here