25 ส.ค. 2563 : นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาฯ ศึกษาดูงาน เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา : โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ปทุมธานี”

0
660

วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศานาและจิตวิทยาการแนะแนว ชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา : โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เรียนรู้ในสถานที่จริงและได้ลงมือปฏิบัติ เห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การขับเคลื่อนโรงเรียนโดยใช้กระบวนการคุณภาพ จากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นมาตรฐานความรู้และทักษะอย่างหนึ่ง ซึ่งนิสิตครูจะต้องรู้ ต้องเข้าใจ สามารถนำไปใช้ได้จริง ในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หรือ หลังจากเป็นครูในโรงเรียนจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างไร

การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก คณะผู้บริหาร โรงเรียนคณะครูที่ได้มอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ได้มาให้ความรู้และตอบข้อซักถาม ในประเด็นของการดำเนินการคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน นำโดย… นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ บรรยายพิเศษ… เรื่อง “การดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมนครรังสิต” ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คุณครูหัวหน้ากลุ่มงานรับผิดชอบดูแลตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละด้าน มี ครูอรรรถพล วุฒิสิวะชาติกุลครูลัดดาวัลย์ กรองทองครูพิชญา รัตนพันธ์ครูเจษฎาพงศ์ เพ็ชรปานกัน ได้ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูถึงการเรียนการสอน และการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนนักเรียน และในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนนักเรียน

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ มี พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว และ ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา อาจารย์ประจำวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา และนิสิตชั้นปี ๓ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน ๑๒ รูป/คน ซึ่งมีกิจกรรมการศึกษาดูงานประกอบด้วย ฟังการบรรยายพิเศษ, แลกเปลี่ยนเรียนรู้, ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน, ดูการจัดการเรียนการสอน, ดูห้องกิจกรรม ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้มี นิสิตชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว และอาจารย์ประจำวิชาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ที่ให้การต้อนรับด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

ภาพ : นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาฯ
ข่าว : กิตติศักดิ์ ณ สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here