21 ส.ค. 2563 : นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ศึกษาดูงาน เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา : โรงเรียนอุดมวิทยา ปทุมธานี”

0
451

วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา : โรงเรียนอุดมวิทยา ปทุมธานี”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เรียนรู้ในสถานที่จริงและได้ลงมือปฏิบัติ เห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การขับเคลื่อนโรงเรียนโดยใช้กระบวนการคุณภาพ จากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นมาตรฐานความรู้และทักษะอย่างหนึ่ง ซึ่งนิสิตครูจะต้องรู้ ต้องเข้าใจ สามารถนำไปใช้ได้จริง ในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หรือ หลังจากได้ทำเป็นครูในโรงเรียนจำเป็นจะต้องดำเนินการ

การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก คณะผู้บริหาร โรงเรียนคณะครูที่ได้มอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ได้มาให้ความรู้และตอบข้อซักถาม ในประเด็นของการดำเนินการคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน นำโดย… นายกฤษฎา บุญญสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา กลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานเปิดกล่าวต้อนรับ บรรยายพิเศษ และนำชมโรงเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ ของโรงเรียนอุดมวิทยา ทั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูถึงการเรียนการสอน และการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนนักเรียน และในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนนักเรียน

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ มี ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา อาจารย์ประจำวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา และนิสิตชั้นปี ๓ สาขาวิชาสังคมศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน ๑๓ รูป/คน ซึ่งมีกิจกรรมการศึกษาดูงานประกอบด้วย ฟังการบรรยายพิเศษ, แลกเปลี่ยนเรียนรู้, ศึกษาเอกสาร, ดูการจัดการเรียนการสอน, ดูห้องกิจกรรม ห้องสมุดสำหรับเด็กประถม และห้องสมุดสำหรับเด็กมัธยม ห้องคอมพิวเตอร์ ธนาคารโรงเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ห้องอาเซียนศึกษาซึ่งจัดแสดงประวัติ การแต่งกาย วัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ทั้งนี้มี นิสิตชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา และอาจารย์ประจำวิชาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนอุดมศึกษาวิทยา ที่ให้การต้อนรับด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

ภาพ : นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาสังคมศึกษา
ข่าว : กิตติศักดิ์ ณ สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here