20 ส.ค. 2563 : คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

0
476

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบกอบด้วย ผศ.ดร.โยธิน ศรีโยธา ประธานกรรมการ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. พระใบฏีกาสุพจน์ ตปสีโล,ผศ.ดร., รศ.ดร.ประพันธ์ ศุุภษร เป็นกรรมการ และอาจารย์สุดธิดา พ่วงเฟื่อง กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง นำโดย…พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ให้การสัมภาษณ์และให้ข้อมูลถึงการดำเนินการของคณะครุศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และเป้าหมายในการพัฒนาคณะครุศาสตร์
โดยในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของคณะครุศาสตร์ อย่างไม่เป็นทางการอยู่ที่ระดับ “ดี”
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพกิจกรรมวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ภาพโดย : สำนักงานคณะครุศาสตร์
ข่าว : กิตติศักดิ์ ณ สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here