19 ก. ค. 2563 :โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ป.บัณฑิต รุ่นที่ 7

0
857

19 ก. ค.  2563  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (พิธีไหว้ครูมอบตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมสานสัมพันธ์) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ป.บัณฑิต รุ่นที่ 7 โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานจุดธูปเทียนและนำบูชาพระรัตนตรัย รศ.ดร. สมศักดิ์  บุญปู่ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ถวายรายางาน ผู้แทนนิสิต นำกล่าว “ไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์” ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาครูมืออาชีพ”  โดยพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.  ฟังบรรยายพิเศษ “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการจัดการศึกษา”โดย รศ.ดร. สุรพล  สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  ฟังบรรยายพิเศษ “การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” โดยนางสาว พรพรรณ  เผือกผ่อง และคณะ จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

19 ก. ค.  2563  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (พิธีไหว้ครูมอบตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมสานสัมพันธ์) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ป.บัณฑิต รุ่นที่ 7 โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานจุดธูปเทียนและนำบูชาพระรัตนตรัย รศ.ดร. สมศักดิ์  บุญปู่ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ถวายรายางาน ผู้แทนนิสิต นำกล่าว “ไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์” ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาครูมืออาชีพ”  โดยพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.  ฟังบรรยายพิเศษ “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการจัดการศึกษา”โดย รศ.ดร. สุรพล  สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  ฟังบรรยายพิเศษ “การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” โดยนางสาว พรพรรณ  เผือกผ่อง และคณะ จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here