12 มิถุนายน 2563 : ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มจร เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศคณาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

0
393

วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมการโครงการปฐมนิเทศคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี…พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัยและบรรยายพิเศษ มอบนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน และตลอดถึงการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid 19 และการวางแผนในการพัฒนานิสิตให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและเป้าหมายตามปรัชญาวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มี…พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมการปฐมนิเทศอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการประชุม จำนวน ๓๐๐ รูป/คน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here