20 พ.ค. 2563 : คณะครุศาสตร์ร่วมกับสำนักทะเบียนและวัดผล จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

0
194

วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะครุศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี….อาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา, สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว และ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นิสิตของแต่ละสาขาวิชาด้วยความพร้อมเพรียง

ทั้งนี้มีผู้บริหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๓๕ รูป/คน
มีผู้เข้าศึกษาเข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๘๐ รูป/คน

เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ปิดการสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๕.๓๐ น.

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here