4 มีนาคม 2563 : กิจกรรม “Big Cleaning Day” : ห่างไกลโรคอันตราย Covid -19

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” มี…พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการและนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  นิสิต และผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 26/2563 ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อห่างไกลโรคอันตราย Covid -19 จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัย รวมถึงอาคารต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและฆ่าเชื้อไวรัส ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  นิสิต และผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 26/2563 จำนวน 326 รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here