4 มีนาคม 2563 : โครงการจิตอาสา : โครงการ “สานสายใย ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง ปีที่ 4”

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563  นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดเตรียมสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง เป็นชุดๆ เพื่อนำไปมอบให้เด็กด้อยโอกาส โครงการ “สานสายใย ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง ปีที่ 4” ณ ลานกิจกรรม อาคารเรียนรวมโซนซี(Zone C) ซึ่งมี…พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ และผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และถ่ายรูปหมู่กับคณะนิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสังคมศึกษา ซึ่งจะเดินทางไปมอบ ณ โรงเรียนเพียงหลวง 3 ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม พ.ศ.2563

 

ทั้งนี้ผู้สนใจร่วมบริจาคปัจจัย สิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง
ติดต่อสอบถาม : พระบุญช่วย สุภาทโร ๐๖๒-๔๓๕-๔๗๗๓,
นางสาวพิมพ์ชนก พินเสี้ยว ๐๗๖-๐๖๒-๓๙๐๘

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here