5-7 มีนาคม 2563 : โครงการจิตอาสา : โครงการ “สานสายใย ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง ปีที่ 4” : โรงเรียนเพียงหลวง 3

ในระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม พ.ศ.2563 นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการ “สานสายใย ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง ปีที่ 4” ซึ่งจัดโดย  ณ โรงเรียนเพียงหลวง 3 ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มี…พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,รศ.ดร. อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ ณ สงขลา อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการดังกล่าว
ทั้งนี้ มีคณาจารย์ คณะครู นิสิต นักเรียน และชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๓๗ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here