29 กุมภาพันธ์ 2562 : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม (เทศแหล่มหาชาติ)”

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “การเผยแผ่พระพุทธ  ศาสนาเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม (เทศแหล่มหาชาติ)” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดบ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
มี…พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดโครงการ โดย..มี อาจารย์สายหยุด มีฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว กล่าวรายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของโครงการ
ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากหลวงพ่อเจ้าอาวาวัดบ้านสร้าง คณะพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนวัดบ้านสร้างให้ความร่วมมือสนับสนุนด้วยดี และตลอดถึงนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ที่มาร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้ จึงขอกราบนมัสการขอบคุณ และขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

มีผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 256 รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here