15 มกราคม 2563 : ประชุมภาควิชาหลักสูตรและการสอน ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.บุญมี พรรษาและมอบหมายงานภาควิชา

0
499

ประชุมภาควิชาหลักสูตรและการสอน ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.บุญมี พรรษาและมอบหมายงานภาควิชา

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ประชุมคณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 1/2563 และทั้งนี้ ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา อดีตหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

๑. งานบริหารภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ปัจจุบัน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มีบุคลากรสังกัดภาควิชา จำนวน ดังนี้
สายวิชาการ
๑) พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.*
๒) พระวิเทศพรหมคุณ,ดร.
๓) พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.
๔) พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร.
๕) พระมหาภัทรวิชญ์ ปญฺญาวชิโร,ผศ.ดร.
๖) พระมหาบุญสุข  สุทฺธิญาโณ,ผศ.
๗) พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ดร.
๘) รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก
๙) รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร*
๑๐) ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ*
๑๑) ดร.ลำพอง กลมกูล
๑๒) ผศ.ดร.บุญมี พรรษา
๑๓) ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา
๑๔) พระมหาสายัณห์ ฐานุตฺตโม**
๑๕) พระจีรเดช จีรเตโช**
๑๖) ดร.วีระพงษ์ แพงคำฮัก**
๑๗) นายสุวิทย์ ฝ่ายสงค์**

สายสนับสนุน
๑) พระศักดา อคฺคปญฺโญ***
๒) นางสาวยุภาพร ศรีนอก

*อัตราจ้าง
**อาจารย์ประจำหลักสูตร อยู่ระหว่างการอนุมัติทำสัญญาจ้าง

๒. หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร

ปัจจุบัน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มี หลักสูตรทั้งจำนวน ๖ หลักสูตร ดังนี้

ระดับปริญญาตรี (พ.ศ. ๒๕๖๒)
๑) สาขาวิชาสังคมศึกษา
๒) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
๓) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (พ.ศ.๒๕๖๒)
๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ระดับปริญญาโท (พ.ศ.๒๕๖๒)
๑) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

ระดับปริญญาเอก (พ.ศ.๒๕๖๒)
๑) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

การบริหารงานหลักสูตรที่วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์นำหลักสูตร ไปเปิดจำนวน ๑๖ แห่ง ดังนี้

ระดับปริญญาตรี (พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑) สาขาวิชาสังคมศึกษา เปิดจำนวน ๑๖ แห่ง
๑.๑ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

๑.๒ วิทยาเขตหนองคาย
๑.๓ วิทยาเขตเชียงใหม่
๑.๔ วิทยาเขตขอนแก่น
๑.๕ วิทยาเขตอุบลราชธานี
๑.๖ วิทยาเขตแพร่
๑.๗ วิทยาเขตสุรินทร์
๑.๘ วิทยาเขตพะเยา
๑.๙ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
๑.๑๐ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
๑.๑๑ วิทยาเขตนครสวรรค์
๑.๑๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
๑.๑๓ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
๑.๑๔ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
๑.๑๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี วัดไร่ขิง
๑.๑๖ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

๒) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย เปิดจำนวน ๗ แห่ง
๒.๑ วิทยาเขตขอนแก่น

๒.๒ วิทยาเขตนครราชสีมา
๒.๓ วิทยาเขตพะเยา
๒.๔ วิทยาลัยสงฆ์เลย
๒.๕ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
๒.๖ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
๒.๗ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

๓) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เปิดจำนวน ๕ แห่ง
๓.๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี

๓.๒ วิทยาเขตแพร่
๓.๓ วิทยาเขตสุรินทร์
๓.๔ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
๓.๕ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ระดับปริญญาโท (พ.ศ.๒๕๖๒)
๑) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา เปิดจำนวน ๒ แห่ง

๑.๑ วิทยาเขตขอนแก่น
๑.๒ วิทยาเขตนครสวรรค์

*หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) พ.ศ.๒๕๖๑ ส่งรายละเอียดหลักสูตรถึงคุรุสภาเพื่อขอรับรองแล้ว ซึ่งมีหลักสูตรบางแห่งได้รับการรับรองแล้ว
และกรอกข้อมูลในระบบ CheCo ส่งสกอ.แล้ว อยู่ในระหว่างเจ้าหน้าที่ สำนักมาตรฐานตรวจ ซึ่งมีบางแห่งบางหลักสูตรได้รับการรับทราบแล้ว
**หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) พ.ศ.๒๕๖๒ ยังไม่ได้ส่งรายละเอียดถึงคุรุสภา อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์และแบบฟอร์มรายงานเพื่อการรับรองจากคุรุสภา และยังไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบ CheCo เนื่องจากรอการรับทราบหลักสูตร ๒๕๖๑ ก่อน

ฯลฯ

และทำพิธีมอบหมายงานภาควิชา และร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.บุญมี พรรษา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน

มี…พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา และคณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here