26 กุมภาพันธ์ 2563 : โครงการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา นิสิตชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

0
388

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กองกิจการนิสิต และสำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมกับ คณะทั้ง ๔ คณะมี คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา นิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ๒) เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใช้ระบบประกันคุณภาพและกระบวนการ PDCA ไปใช้กับกิจกรรมพัฒนานิสิต และ ๓) เพื่อติดตามผลและสรุปผลการดำเนินงานการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตชั้นปีที่ ๒,๓ และ ๔ ผ่านกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยมี… พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการการและให้โอวาท

ทั้งนี้ มี…ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้แทนคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการและเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม โครงการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา นิสิตชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ลักษณะกิจกรรม
– ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การนำระบบ PDCA ไปใช้ในกิจกรรมพัฒนานิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดย…พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
– กิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และข้อซักถามของผู้เข้าร่วมสัมมนาระหว่างนิสิต โดย…วิทยากรประจำกลุ่ม จากคณาจารย์ทั้ง ๔ คณะ
– นำเสนอผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนิสิตแต่ละคณะและแต่ละกลุ่ม ดำเนินการโดย…ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here