13 กันยายน 2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

0
450

วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย

โดยมี…พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นประธานนำไหว้บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม มี รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ, พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ รองประธานคณะกรรมการ, รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ, พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว กรรมการ, ดร.พีระวัฒน์ ชัยสุข หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา กรรมการ, อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน กรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจากผู้แทนอาจารย์ประจำหลักสูตร จากวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ คือ
วาระที่  ๔   เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑  เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลนิสิต
๔.๒  เรื่อง มาตรฐานกลางเพื่อเป็นกลไกวัดประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิต ครุศาสตร์
๔.๓ เรื่อง การรับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
๔.๔ เรื่อง การกรอกข้อมูล CHE CO เพื่อการรับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
๔.๕ เรื่อง แนวทางการดำเนินการ วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
๔.๖ เรื่อง การจัดทำ มคอ.๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒

มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน ๕๖ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here