12 กันยายน 2562 : ประชุมสัมมนา เรื่อง “การรับรองปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี)”

0
464

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ คุรุสภาได้จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การรับรองปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะการผลิตครูในหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี) และการนำเสนอแนวทางการรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี

ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน เป็นผู้แทนคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม และมีอาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ดูแลหลักสูตรครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งจากวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ จำนวน ๒๓ แห่ง เข้าร่วมการสัมมนากันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องภาณุรังษี ชั้น ๑ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

โดยมีกิจกรรมการสัมมนาดังนี้
– ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา และบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณภาพครูเพื่อคุณภาพคนไทยในอนาคต”
เสวนา เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตร ๔ ปี ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและบริบทสถาบัน” โดย…ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี” โดย.. รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์
– ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาหลักสูตร ๔ ปี และการบริหารหลักสูตร ๔ ปี กับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานและตามประกาศ ดำเนินการเสวนาโดย…ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here