11 กันยายน 2562 : นิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

0
615

วันพุธที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน/ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และ อาจารย์สายหยุด มีฤกษ์ อาจารย์นิเทศก์นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๖ โรงเรียน มี ) โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒) โรงเรียนบ้านโจะโหวะ ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ๓) โรงเรียนวัดหนองปลาซิว ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๔) โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๕) โรงเรียนบ้านลำพาด ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ ๖) โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงเรียนวัดหนองปลาซิว ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนิสิตปฏิบัติการสอน จำนวน ๑ คน คือ ๑) นางสาวรัตนาภรณ์ คงชาติ

โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนิสิตปฏิบัติการสอน จำนวน ๒ คน คือ ๑) นางสาวปรางทิพย์ เทียมศรี และ ๒) นายธีรพงษ์ ทองเวียง

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน ๒ คน คือ ๑) นายสุรัชฎา กองเงิน และ ๒) นางสาวปิยะพร เหง้าสารี

โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนิสิตปฏิบัติการสอน จำนวน ๓ คน คือ ๑) นางสาวทัศพร กล่อมจิตร ๒) นายเฉลิมวุฒิ ทองสุข และ ๓) นางสาวศิรินภา เรืองฤทธิ์

โรงเรียนบ้านลำพาด ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนิสิตปฏิบัติการสอน จำนวน ๑ คน คือ ๑) นางสาวจิรภิญญา เส็งเอี่ยม

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนิสิตปฏิบัติการสอน จำนวน ๑ คน คือ ๑) นางวารุณี เสือเทศ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here