10 กันยายน 2562 : โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ในหลักสูตรข้ามสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ”

0
400


วันอัง
คาร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) จัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเตรียมเปิดหลักสูตรการศึกษาทางไกล “ทิศทางการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ในหลักสูตรข้ามสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ”  ทั้งนี้ มี…พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดการเสวนาและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบันอย่างมีประสิทธิผล” ณ ห้องประชุม Intelligent Mind : IMind อาคารพระพรหมบัณฑิตาคาร วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การสัมมนาครั้งนี้ มี พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์, อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้แทนคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมฟังการเสวนา “หลักสูตรข้ามสถาบัน” ซึ่งเป็นการมองหา Partnership ที่มีความสนใจที่จะสร้างอัตลักษณ์ร่วม หรือ Common Identity โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ ความต้องการและทักษะของผู้เรียน

ทั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการเสวนาประกอบด้วย…ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และดร.นิวัฒน์ กังวาลรังสรรค์ ประธานหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นานาชาติ) ดำเนินรายการโดย…พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (รศ.ดร.) ผอ.วิทยวิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here