7 กันยายน 2562 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู นิสิตหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

0
646

วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗-๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ  ห้อง C500 อาคารเรียนคณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมความเป็นครูเพื่อพัฒนานิสิตให้สมบูรณ์ด้วยความรู้คู่คุณธรรม ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาความฉลาดทางจริยธรรมของครู (Moral intelligence: MQ.) ด้วยกระบวนการคิดของนักวิจัย โดย…ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พุทธปรัชญาการสอนคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู” โดย..รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาและคณะ

วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการสอนคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนในโลกยุคพลิกผัน โดย…รศ.มัณฑรา ธรรมบุศย์และคณะวิทยากร
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการ : ระดมสมองแนวทางการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน ตามแนวพระพุทธศาสนาและกรอบแนวคิดของนักวิจัย โดย…รศ.ดร.ลลิตา ฤกษ์สำราญ และคณะวิทยากร
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
– กลุ่มที่ ๑ (ห้องที่ ๑) ห้อง C213 พระสุจินตนินท สุภกโร,ดร.
– กลุ่มที่ ๒ (ห้องที่ ๒) ห้อง C214 อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา
– กลุ่มที่ ๓ (ห้องที่ ๓) ห้อง C215 ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ
– กลุ่มที่ ๔ (ห้องที่ ๔) ห้อง C216 พระภูวณัฐสร์ มุนิจโร,ดร.
– กลุ่มที่ ๕ (ห้องที่ ๕) ห้อง C217 พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ.ดร.
– กลุ่มที่ ๖ (ห้องที่ ๑) ห้อง C218 พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ดร.

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here