5 กันยายน 2562 : ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

0
394

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ สภาวิชาการได้นัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ โดยมี…พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ คณบดี ผู้แทนคณะ มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้มี…ผู้แทนคณาจารย์คณะครุศาสตร์ คือ พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์, ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ ผู้แทนภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว, และอาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน เข้าร่วมประชุม ในคราวประชุมครั้งนี้มี คณะครุศาสตร์เสนอวาระเข้าประชุมจำนวน ๑ วาระ มี วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา คือ วาระที่๔.๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรและโครงการเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะครุศาสตร์

ในการนี้ ทางคณะผู้บริหารเเละคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันมอบปัจจัยบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เเก่ท่านอธิการบดีซึ่งเป็นตัวเเทนในนามของมหาวิทยาลัย เเละจะได้นำปัจจัยดังกล่าวไปช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ประสบภัยพิบัติในด้านต่าง ๆ เป็นลำดับต่อไป ขอกราบอนุโมทนา

#หมายเหตุ เนื่องจากวันนี้ทางคณะผู้บริหารเเละคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยต้องเดินทางไปเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเเด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ในเวลา ๑๔.๐๐ น. จึงได้เลื่อนการประชุมสภาวิชาการมาเป็นเวลา ๙.๐๐ น. เเทน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here