2 สิงหาคม 2562 : ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตนครราชสีมา

0
397

วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย…ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ ประธานกรรมการ, พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร. กรรมการ, พระมหาคำพันธ์ ปภากโร,ดร. กรรมการ, ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น กรรมการ และนายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ มีผู้บริหาร นำโดย… พระครูสังวราภิรักษ์,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครราชสีมา, ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ, นางสาวเขมิกา ทองอารีกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต, ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข ผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการ, นางทัศนนันท์ ภูมิสุข ผู้อำยวนการส่วนคลังและทรัพย์สิน, นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ, พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์ ผู้อำนวยการส่วนสำนักงานวิทยาลัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมให้การตอนรับและตอบข้อซักถามคณะกรรมการ

รายละเอียดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตนครราชสีมา
เวลา ๐๙.๑๕–๑๐.๐๐ น. พระเทพสีมาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา นำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
–  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ ประธานคณะกรรมการตรวจฯ แนะนำกรรมการและแจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน
–  ผู้แทนวิทยาเขตนครราชสีมา นำเสนอผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นตามพันธกิจ ๔ ด้าน
–  นายกิตติศักดิ์  ณ สงขลา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจฯ แจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
เวลา ๑๐.๐๐–๑๑.๓๐ น.   คณะกรรมการประเมินฯศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารตามตัวบ่งชี้ และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ประสานงานแต่ละองค์ประกอบ
เวลา ๑๑.๓๐ น.  ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒.๓๐–๑๓.๓๐ น.   คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารวิทยาเขตนครราชสีมา ทั้ง ๓ ท่าน
เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.   คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
เวลา ๑๔.๓๐–๑๕.๐๐ น.   สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มที่ ๑ สัมภาษณ์อาจารย์ ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ, พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร., ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น
กลุ่มที่ ๒ สัมภาษณ์นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า พระมหาคำพันธ์ ปภากโร,ดร., อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา
เวลา ๑๕.๐๐–๑๕.๓๐ น.  สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการทั้งประจำและอัตราจ้าง, สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต
เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.  คณะกรรมการประเมินฯศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารตามตัวบ่งชี้ และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ประสานงานแต่ละองค์ประกอบ
เวลา ๑๖.๓๐–๑๗.๐๐ น.  คณะกรรมการประชุมสรุปผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินการ
เวลา ๑๗.๐๐  น.  คณะกรรมการเดินทางกลับที่พัก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here