12 ธ.ค.2562 : มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง หัวหน้าภาควิชา คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคำสั่งที่ ๑๖๗๔/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งหัวภาควิชาประจำคณะ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคา พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ลงนามโดย อธิการบดี

หัวหน้าภาควิชาประจำคณะครุศาสตร์ ได้แก่
๑. ดร.พีระวัฒน์ ชัยสุข ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
๒. ผศ.ดร. บุญมี พรรษา ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
๓. นางสาวสายหยุด มีฤกษ์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ดาวน์โหลด
หัวหน้าภาควิชาประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here