21 สิงหาคม 2562 : คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561

0
1271

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีคณะกรรมการประกอบด้วย ๑) ผศ.ดร.ศศิธร วชินปัญญาพงค์ ประธานกรรมการ ๒) พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. กรรมการ ๓) พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. กรรมการ ๔) รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน กรรมการ และ ๕) นางสาวสกุลณา คงจันทร์ กรรมการและเลขานุการ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ มี พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์,  พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร, พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว, ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา และอาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. เมื่อคณะกรรมการ และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มาพร้อมกันแล้ว พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม,ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดี แนะนำผู้บริหาร ผู้อำนวยการหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ และสรุปนำเสนอโดยภาพรวม ผศ.ดร.ศศิธร วชินปัญญาพงค์ ประธานกรรมการ กล่าวชี้แจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมิน นางสาวสกุลณา คงจันทร์ กรรมการและเลขานุการ แนะนำคณะกรรมการและแจ้งกำหนดการตรวจประเมินและกำหนดการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์

เวลา ๐๙.๔๐ น. สัมภาษณ์ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มี ๑) พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ๒) พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ และ ๓) รศ.รด.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ๑) พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. กรรมการ และ ๒) รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน กรรมการ เป็นผู้สัมภาษณ์
และ ในการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับภาควิชาและผู้บริหารหลักสูตร มี ๑) พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ๒) ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา ๓) อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน และ ๔) ดร.เกษม แสงนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ป.โท พุทธบริหารการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ๑) ผศ.ดร.ศศิธร วชินปัญญาพงค์ ประธานกรรมการ ๒) พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. กรรมการ และ ๓) นางสาวสกุลณา คงจันทร์ กรรมการและเลขานุการ
เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารตามตัวบ่งชี้ และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ประสานงานแต่ละองค์ประกอบ นำโดย…พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม,ดร.พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,รศ.ดร., ผศ.ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์, ดร.บุญมี พรรษา, อาจารย์สายหยุด มีฤกษ์, พระมหาสวนทรา ธมฺมจารี, พระสุรชัย  สุรชโย, พระศักดิ์ดา อคฺคปญฺโญ, พระโชคดี  วชิรปญฺโญ, นายอุทิศ การเพียร, นายสุทิศ สวัสดี, นายพรชัย  เกาะรัมย์, นายสิทธิชัย  ธารพล ฯลฯ และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ค่อยประสานและให้ข้อมูล

เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการเดินทางกลับที่พัก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here