23 กรกฎาคม 2562 : นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา “ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ” ณ จังหวัดจันทบุรี

0
504

วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่, อาจารย์ประจำวิชาพุทธปรัชญาการศึกษา ได้นั่งรถออกเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกระแจะอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ของคุณลุงสมศักดิ์ ชัยเกิด เพื่อศึกษาฟังบรรยายการทำไร่สวนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร. ๙ ที่คุณลุงได้นำเอาหลักการมาปรับใช้ให้เหมาะกับไร่สวนและทรัพยากรที่คุณลุมีอยู่ ซึ่งรูปแบบการทำสวนของคุณลุง ได้ใช้การทำจุลินทรีย์เป็นหัวใจหลักของสวนของคุณลุง และหลังจากการฟังบรรยายคุณลุงได้ถวายภัตตาหารแก่พระนิสิตทุกรูปอีกด้วย หลังจากฉันอาหารเป็นที่เรียบร้อย นิสิตได้เดินเข้าศึกษาดูการทำปุ๋ยจากธรรมชาติการจัดทำสวนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงคุณลุง

ในช่วงเวลา ๑๓.๓๐ น.  ทางคณะนิสิตได้เดินทางต่อไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยได้เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับรูปแบการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ซึ่งทางนิสิตได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนศึกษาสภาพธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจระบบนิเวศในป่าชายเลนและทะเล รู้จักใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้ เกิดประโยชน์สูงสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here