22 กรกฎาคม 2562 : นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้จัดโครงการ“จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” ณ จังหวัดจันทบุรี

0
428

วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการ “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” เพื่อเป็นการช่วยเหลือ โรงเรียนที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ในการพัฒนาสถานศึกษาหรือสื่อการเรียนรู้ ที่จะเป็นการพัฒนาศักยภาพทางภาษา ความรู้ ทักษะต่างๆของเด็กนักเรียนในสถานศึกษาและการจัดโครงการในครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะปลุกฝังความมีจิตสาธารณะในกับนิสิตที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ทั้งนี้โดยมี พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่, อาจารย์ประจำวิชาพุทธปรัชญาการศึกษา พร้อมด้วย พระครูสังฆรักษ์ จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ,ผศ.ดร.,อาจารย์ประจำวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ เป็นผู้ให้คำปรึกษาสนับสนุนและการจัดโครงการในครั้งนี้  ซึ่งทางนิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้เลือกโรงเรียนวัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) ตำบล กระแจะ อำเภอ นายายอาม จังหวัด จันทบุรี เป็นสถานที่จัดโครงการจิตอาสา เนื่องจาก สถานศึกษานั้นมีขนาดเล็กและมีจำนวนนักเรียนไม่มาก จึงทำให้มีงบประมาณสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ ทางนิสิติจึงได้เห็นว่าสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะเลือกเป็นสถานศึกษาในการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

เวลา ๐๖.๐๐ น. คณะนิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อไปยังโรงเรียนวัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) ตำบล กระแจะ อำเภอ นายายอาม จังหวัด จันทบุรี เพื่อจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ได้ถึงโรงเรียนวัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) ในเวลา ๑๑.๓๐ น. และได้รับประทานอาหารฉันเพล
เวลา ๑๒. ๓๐ น. หลังจากที่นิสิตได้ร่วมรับประทานอาหารฉันเพลเป็นที่เรียบร้อย ทางนิสิตก็ได้เริ่มลงมือในวาดภาพระบายสี สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งทางโรงเรียนได้ติดต่อขอมาให้ช่วยเหลือในด้านนี้ เพราะต้องการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ของเด็กนักเรียนในด้านของทักษะภาษต่างประเทศ โดยทางนิสิตได้เตรียมภาพและคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปจัดทำ ซึ่งการดำเนินงานใช้เวลาในการทำเป็นเวลาหลายชั่วโมงด้วยกัน จนในเวลา ๑๙.๐๐ น. จึงแล้วเสร็จ

ในช่วงเช้าของวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่, อาจารย์ประจำวิชาพุทธปรัชญาการศึกษา ได้เดินทางมาพบปะกับนิสิตและทำการส่งหมอบงานที่นิสิตได้จัดทำและกล่าวปิดโครงการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here