25 กรกฎาคม 2562 : นิสิตคณะครุศาสตร์ศึกษาดูงาน “ตามรอยวรรณคดีและวรรณกรรม เยือนถิ่นประวัติศาสตร์”

0
930

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นิสิตชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการ ตามรอยวรรณคดีและวรรณกรรม เยือนถิ่นประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นการเป็นการพัฒนาความความรู้ และศึกษาวรรณคดีและววรรณกรรมผ่านสถานที่จริงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ในวิชาประวัติศาสตร์และวรรณคดีของสาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาไทย เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ โดยทั้งนี้มี…พระราชสุตาภรณ์.รศ.ดร คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานโครงการ และผศ.ดร.ชวาล ศิริวัฒน์ และ ดร.พิธพิบูลย์  กาญจนพิพิธเป็นที่ปรึกษาโครงการ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานิสิต สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ได้มีความรู้และมีประสบการณ์ ด้านประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทยอย่างแท้ และเพื่อสร้างความสมัครสมาน สามัคคีกันของรุ่นพี่และรุ่นน้อง

เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะนิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย เดินทางถึงวัดใหญ่ชัยมงคล  เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้ฟังการบรรยายประวัติ ความเป็นมาและความสำคัญของวัดใหญ่ชัยมงคล และดูสถานที่สำคัญ *วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่ง สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิปดีที่ ๑ หรืออีกพระนามหนึ่งคือ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยา
เวลา ๑๐.๒๐ น. เดินทางถึงวัดสุวรรณดาราราม ฟังการบรรยายประวัติ ความเป็นมาและความสำคัญของวัดสุวรรณดาราม ดูสถานที่สำคัญ และนำคณะเดินทางกราบนมัสการพระประธาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหาร ที่ตลาดน้ำอโยธยา นวัตวิถีชุมชน แหล่งท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค
เวลา ๑๒. ๕๕ น. เดินทางเยี่ยมชมพระราชวังจันทรเกษม และได้เดินทางไปสู่ วัดมหาธาตุ  เป็นวัดสำคัญ ต่อการเรียนการศึกษา ต่อประวัติศาสตร์จนถึง เวลา ๑๔.๐๐ น. ได้เดินทางไปสู่ วัดภูเขาทอง เป็นวัดที่สุทรภู่ได้เดินทางมาด้วยเรือและได้แวะ มาเยี่ยมชม เป็นวัดที่สำคัญ ต่อการศึกษาของสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here