14 มิถุนายน 2562 : รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร

0
536

วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้อง C113 ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย ๑) พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. ประธานกรรมการ ๒) ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ กรรมการ และ ๓) ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดการดำเนินการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมกัน ณ ห้อง C218 ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยใช้วิธีพิชญพิจารณ์ โดยการสัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร และพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เวลา ๑๑.๓๐ น.   ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
– ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยใช้วิธีพิชญพิจารณ์ (ต่อ) โดยการสัมภาษณ์นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า
– คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร บันทึกผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร เข้าระบบรายงานผลการประเมินออนไลน์ และสรุปผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
– คณะกรรมการ อาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมพร้อมกัน คณะกรรมการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยวาจา
– ประธานกรรมการตรวจประเมินกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตรและเดินทางกลับ

  สถานภาพหลักสูตร :
  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗
  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗
  สภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติ ในการประชุมครั้งที่๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here