14 มิถุนายน 2562 : ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มจร

0
546

วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑  มีหลักสูตรที่รับการประเมิน จำนวน ๕ หลักสูตร ประกอบด้วย ๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ๔) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และ ๕) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยใช้วิธีพิชญพิจารณ์  จำนวน ๑๕ รูป/คน ดังนี้

กลุ่มที่ ๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย ๑) พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม,ผศ.ดร. ประธานกรรมการ ๒) พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ดร. กรรมการ และ ๓) ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์ กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มที่ ๒  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย ๑) ผศ.ดร.สมเกียรติ คู่ทวีกุล ประธานกรรมการ ๒) ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง กรรมการ และ ๓) ผศ.สมควร นิยมวงศ์ กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มที่ ๓  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย ๑) พระมหาบุญนา ฐานวีโร,ดร. ประธานกรรมการ ๒) ผศ.ดร.แสวง นิลนามะ กรรมการ และ ๓) ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มที่ ๔  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย ๑) พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. ประธานกรรมการ ๒) ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กรรมการ และ ๓) ผศ.จักรแก้ว นามเมือง กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มที่ ๕  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย ๑) พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. ประธานกรรมการ ๒) ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ กรรมการ และ ๓) ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ผู้บริหาร มี พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่/อาจารย์ประจำหลักสูตร, พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร, ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา/อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน/อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมประชุมและต้อนรับคณะกรรมการอย่างพร้อมเพรียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here