4 เมษายน 2562 : คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา

0
503

ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาเขตภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยากร และผู้เข้าอบรมไหว้พระสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาและแผ่เมตตา เพื่อเป็นการเตรียมกาย เตรียมวาจา และเตรียมใจให้มีสมาธิพร้อมในการเข้ารับการอบรม เวลา ๐๙.๒๐ น. พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในพิธีนำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณลักษณะความเป็นครูและการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” โดยมี…อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน หัวหน้าโครงการกล่าวรายงานถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และลักษณะกิจกรรม แผนงานการดำเนินงานโครงการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here