หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดให้มีโครงการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

0
1012

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดให้มีโครงการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here