21 กุมภาพันธ์ 2562 : วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒

0
653

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ และคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๔ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้อง C๔๑๕ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม โซน C คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา

เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ประธานหลักสูตร ประธานที่ชุมนำบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุม และนำเสนอภาพรวมกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตร ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑

มีผู้แทนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งส่วนกลางและจากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ จำนวน ๗ แห่ง มี ๑) คณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง ๒) วิทยาเขตเชียงใหม่ ๓) วิทยาเขตอุบลราชธานี ๔) วิทยาเขตแพร่ ๕) วิทยาเขตสุรินทร์ ๖) วิทยาลัยสงฆ์นครพนม และ ๗) วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมฟังการวิพากษ์อย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร จำนวน ๒ ท่าน มี ) ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ ) ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิตโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

ทั้งนี้มีผู้เช้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน ๑๓ รูป/คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here