21 กุมภาพันธ์ 2562 : วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒

0
625

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ และคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร ๔ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้อง C๔๑๔ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม โซน C คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา

เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย เป็นประธานที่ชุมนำบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุม ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ นำเสนอภาพรวมกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตร (๕ ปี) พ.ศ.๒๕๖๑

มีผู้แทนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย เปิดการเรียนการสอน ทั้งส่วนกลางและจากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ จำนวน ๘ แห่ง มี ๑) คณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง ๒) วิทยาเขตขอนแก่น ๓) วิทยาเขตนครราชสีมา ๔) วิทยาเขตพะเยา ๕) วิทยาลัยสงฆ์เลย ๖) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๗) วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ และ ๘) วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เข้าร่วมฟังการวิพากษ์อย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร จำนวน ๒ ท่าน มี ๑) ดร.ธรรณปพร หงส์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ๒)โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์(อาจธวัชประชานุกูล)

ทั้งนี้มีผู้เช้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน ๑๕ รูป/คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here