21 กุมภาพันธ์ 2562 : วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒

0
731

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ และคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้อง C๔๑๓ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม โซน C คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา

เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา ประธานหลักสูตร ประธานที่ชุมนำบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรต บุญอ่อน นำเสนอภาพรวมกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒

มีผู้แทนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ทั้งส่วนกลางและจากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ จำนวน ๑๕ แห่ง มี ๑) คณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง ๒) วิทยาเขตหนองคาย ๓) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๔) วิทยาเขตเชียงใหม่ ๕) วิทยาเขตขอนแก่น ๖) วิทยาเขตอุบลราชธานี ๗) วิทยาเขตแพร่ ๘) วิทยาเขตสุรินทร์ ๙) วิทยาเขตพะเยา ๑๐) วิทยาเขตนครสวรรค์ ๑๑) วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๑๒) วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ๑๓) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๑๔) วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๑๕) วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร และมี จำนวน ๒ แห่ง ซึ่งจะเปิดสอนปีการศึกษา ๒๕๖๒ คือ ๑) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และ ๒) วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ เข้าร่วมฟังการวิพากษ์อย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร จำนวน ๒ ท่าน มี ๑) ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ๔) ดร.ปิ่นทอง ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย

ทั้งนี้มีผู้เช้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน ๓๐ รูป/คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here