21 กุมภาพันธ์ 2562 : วิพากษ์รายวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒

0
642

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมวิพากษ์รายวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ และคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องพุทธเมตตา ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา

เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) ประธานที่ชุมนำบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุม อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน นำเสนอกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาชีพครู หลักการและเหตุผล และรายละเอียดรายวิชาชีพครูที่มีการปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นรายวิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๖๒

ทั้งนี้ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง และคณาจารย์ มี พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร, พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว, ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา, พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม เลขานุการสำนักงานคณบดี, ดร.เกษม แสงนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา และคณาจารย์ ผู้บริหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ทั้งส่วนกลางและจากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ จำนวน ๒๐ แห่ง มี ๑) วิทยาเขตหนองคาย, ๒) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, ๓) วิทยาเขตเชียงใหม่, ๔) วิทยาเขตขอนแก่น, ๕) วิทยาเขตนครราชสีมา, ๖) วิทยาเขตอุบลราชธานี, ๗) วิทยาเขตแพร่, ๘) วิทยาเขตสุรินทร์, ๙) วิทยาเขตพะเยา, ๑๐) วิทยาเขตนครสวรรค์, ๑๑) วิทยาลัยสงฆ์เลย, ๑๒) วิทยาลัยสงฆ์นครพนม, ๑๓) วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน, ๑๔) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๑๕) วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๑๖) วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ, ๑๗) วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร, ๑๘) วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ๑๙) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และ ๒๐) วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและเป็นผู้แทนหลักสูตร เข้าร่วมฟังการวิพากษ์รายวิชาชีพครูอย่างพร้อมเพียง

ทั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร จำนวน ๓ ท่าน มี ๑) รศ.ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ๒) ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๓) ดร.กิตติธัช ทองอุทุม นักวิชาการอิสระ (อดีต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(สพม.เขต ๓)) และ ๔) ดร.ปิ่นทอง ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ทั้งนี้มีผู้เช้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน ๗๑ รูป/คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here