7 ธันวาคม 2561 : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

0
558

7 ธันวาคม 2561 : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวครบรอบต้องพัฒนาและปรับปรุงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ทางคุรุสภากำหนด

ทั้งนี้ มีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๙ รูป/คน

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
เลิกประชุม เวลา 16.30 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here