11 ธันวาคม 2561 : ปฐมนิเทศนิสิตโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2561

0
455

11 ธันวาคม 2561 : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนิสิตโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งมีพระราชสุตาภรณ์ ,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และให้โอวาทและกำลังใจกับนิสิต โดยมี…พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม เลขานุการสำนักงานคณบดี แนะนำการเตรียมตัว, ระเบียบข้อบังคับ, การเดินทาง และผู้บริหาร คณาจารย์ มี พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, พระปลัดสรวิชญ์ อภิปุญฺโญ,ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว, นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน, รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก อาจารย์/ผู้อำนวยการหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา, รศ.ดร.สิน งามประโคน อาจารย์, รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย อาจารย์, ผศ.วงศพัทธ์ ชาติเสถียรวงศ์ อาจารย์ ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจแด่นิสิต ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 17 – 28 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 180 รูป/คน

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here