3 ธันวาคม 2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2561

0
558

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการดำเนินโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2561
โดยมี…พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ มี พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ , รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร, พระปลัดสรวิชญ์ อภิปุญฺโญ,ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน, ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา, นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง
โดยมีประเด็นการประชุม
1. เรื่อง การแบ่งภาระงานการดูแลนิสิตในช่วงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน และ ณ มหาจุฬาฯ วังน้อย
2. เรื่อง ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน จากผลการประเมินการดำเนินโครงการจากปีที่ผ่านมา
3. เรื่อง การดำเนินโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 39 รูป/คน

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here