๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ : คณะครุศาสตร์รับมอบพระพุทธรูปปางประทานพรจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ มีเมตตาประทานพระพุทธรูป ปางประทานพร โดยประทานนามว่า “พระสัมพุทธวรคุรุสัตถุสุขสันตยาทิสิทธิ พระศาสดาสัมพุทธเจ้า” เป็นกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมอบแก่วัดรังกาวราราม ตำบลกุดเสนา อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศีรษะเกษ ของนิสิตคณะครุศาสตร์ โดยมี…พระครูโสภณพุทธศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ รักษาการรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ อาจารย์สายหยุด มีฤกษ์ และนิสิตคณะครุศาสตร์ เป็นตัวแทนในการรับมอบจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำภาษีเจริญ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here