28 สิงหาคม 2561 : คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกรอกข้อมูลหลักสูตร(CHE Curriculum Online : CHECO)”

0
642

28 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาตรี ร่วมกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกรอกข้อมูลหลักสูตร(CHE Curriculum Online : CHECO)” เพื่อการรับทราบหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งนี้ มีพระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้องรับผู้เข้าร่วมการอบรม และฟังการบรรยายพิเศษ และอบรมเชิงปฏิบัติการ “การกรอกข้อมูลหลักสูตร(CHE Curriculum Online : CHECO)” เพื่อการรับทราบหลักสูตร โดยมี…พระมหาธิติ อนุภทฺโท ผู้อำนวยการกองวิชาการ และนายเอกลักษณ์ เทพวิจิตร นักวิชาการศึกษากองวิชาการ เป็นวิทยากรอบรมการใช้ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เพื่อส่งข้อมูลให้ สกอ.รับรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้อง c115 อาคารเรียน มจร มีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าประชุม 40 รูป/คน
ทั้งนี้ สกอ.เริ่มใช้ระบบนี้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here