๑๒-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ : นิสิตหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มจร ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (การบริหารจิตและเจริญปัญญา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทั้งนี้ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานจุดเทียน ธูป และนำบูชาพระรัตนตรัย พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้โอวาท ข้อคิด ให้กำลังใจ และกล่าวเปิดโครงการ โดยมี…นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน/ผู้อำนวยการหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู กล่าวรายงานความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ รายละเอียดตามที่ทราบแล้วนั้น ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการพัฒนานิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานคุรุสภา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสกอ. มาตรฐานหลักสูตร และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานิสิต และให้เป็นไปตามเกณฑ์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการเสริมความเป็นครู การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (การบริหารจิตและเจริญปัญญา) ขึ้น
ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องโอกาสครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต
๒. เพื่อมุ่งพัฒนานิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม การปฏิบัติตน และการฝึกตนตามหลักพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างครบถ้วน
๓. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐานการบริหารจิตเจริญปัญญา นำไปเป็นแบบอย่างและสอนนักเรียนในสถานศึกษา
๔. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และส่งผลต่อการพัฒนานักเรียน
ลักษณะกิจกรรม
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑. ฟังการบรรยายหลักธรรมกับการดำเนินชีวิต และแนวทางในการบริหารจิตและเจริญปัญญา
๒. ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเพื่อบริหารจิตเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน ๔
โครงการกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้บริหาร พระวิปัสสนาจารย์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการ จำนวนทั้งหมด ๑๗๐ รูป/คน
ภาพกิจกรรม (พิธีเปิด)


ภาพกิจกรรม (การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน)

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here