๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร(ภาพรวม) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

0
730

๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร จำนวน ๒ หลักสูตร คือ ๑) ประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา ๒) ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๔ สาขาวิชา คือ ๑) สาขาวิชาสังคมศึกษา ๒) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ๓) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และ๔) สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน  ๑  สาขาวิชา คือ ๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน ๓ สาขาวิชา คือ ๑) สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ๒) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ๓) สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๑ สาขาวิชา คือ ๑) สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร(ภาพรวม) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการเดินทางออกจากที่พัก
เวลา ๐๘.๓๐–๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการตรวจประเมิน
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่พร้อมเพรียงกันที่ห้องประชุมคณะครุศาสตร์
เวลา ๐๙.๑๕–๑๐.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์
นำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวต้อนรับ
ประธานกรรมการ แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน
เวลา ๑๐.๐๐–๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารตามตัวบ่งชี้ และการสัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้เกี่ยวข้อง
ป.ตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา ห้อง C500
โดยมี…ผศ.ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง ประธานกรรมการ
ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข กรรมการ
ดร.ฐานิดา มั่นคง กรรมการและเลขานุการ
ป.ตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ห้อง ประชุมคณะครุศาสตร์
โดยมี…ดร.ธรรณปพร หงส์ทอง ประธานกรรมการ
พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก,ดร. กรรมการ
ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น กรรมการและเลขานุการ
ป.ตรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
โดยมี…พระมหาบุญนา ฐานวีโร,ดร. ประธานกรรมการ
พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ดร. กรรมการ
ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ กรรมการและเลขานุการ
ป.โท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ห้อง C113
โดยมี…ดร.สวัสดิ์ อโณทัย ประธานกรรมการ
ดร.บุญเลิศ โอฐสู กรรมการ
ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ กรรมการและเลขานุการ
เวลา ๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐–๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารตามตัวบ่งชี้ และการสัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้เกี่ยวข้อง
ป.ตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา ห้อง C500
โดยมี…ผศ.ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง ประธานกรรมการ
ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข กรรมการ
ดร.ฐานิดา มั่นคง กรรมการและเลขานุการ
ป.ตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ห้อง ประชุมคณะครุศาสตร์
โดยมี…ดร.ธรรณปพร หงส์ทอง ประธานกรรมการ
พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก,ดร. กรรมการ
ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น กรรมการและเลขานุการ
ป.ตรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
โดยมี…พระมหาบุญนา ฐานวีโร,ดร. ประธานกรรมการ
พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ดร. กรรมการ
ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ กรรมการและเลขานุการ
ป.โท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ห้อง C113
โดยมี…ดร.สวัสดิ์ อโณทัย ประธานกรรมการ
ดร.บุญเลิศ โอฐสู กรรมการ
ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ กรรมการและเลขานุการ
เวลา ๑๖.๐๐–๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการรายงานผลการประเมินด้วยวาจาผู้แทนอาจารย์ประจำหลักสูตร กล่าวขอบคุณ
เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการเดินทางกลับ

วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการเดินทางออกจากที่พัก
เวลา ๐๘.๓๐–๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการตรวจประเมิน
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่พร้อมเพรียงกันที่ห้องประชุมคณะครุศาสตร์
เวลา ๐๙.๑๕–๑๐.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์
นำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวต้อนรับ
ประธานกรรมการ แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน
เวลา ๑๐.๐๐–๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารตามตัวบ่งชี้ และการสัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้เกี่ยวข้อง
ป.ตรี สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว ห้อง C118
โดยมี…ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม ประธานกรรมการ
พระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. กรรมการ
ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ กรรมการและเลขานุการ
เวลา ๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐–๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารตามตัวบ่งชี้ และการสัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้เกี่ยวข้อง
ป.ตรี สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว ห้อง C118
โดยมี…ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม ประธานกรรมการ
พระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. กรรมการ
ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ กรรมการและเลขานุการ
เวลา ๑๖.๐๐–๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการรายงานผลการประเมินด้วยวาจา
ผู้แทนอาจารย์ประจำหลักสูตร กล่าวขอบคุณ
เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการเดินทางกลับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here