๒๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

0
946

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ โดยมี…คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย
๑. ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ ประธานกรรมการ
๒. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. กรรมการ
๓. พระใบฏีกาสุพจน์ ตปสีโล กรรมการ
๔. ดร.ศตพล ใจสบาย กรรมการ
๕. ดร.ฐานิดา มั่นคง กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๘.๓๐ น.           คณะกรรมการเดินทางออกจากที่พัก
เวลา ๐๙.๐๐–๐๙.๑๕ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการตรวจประเมิน
เวลา ๐๙.๑๕-๐๙.๒๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ
คณะครุศาสตร์ พร้อมเพรียงกันที่ห้องประชุมใหญ่
เวลา ๐๙.๒๐–๑๐.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์
นำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงาน
ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ ประธานกรรมการ
แนะนำกรรมการและแจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน
ดร.ฐานิดา มั่นคง กรรมการและเลขานุการ
แจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
เวลา ๑๐.๐๐–๑๑.๓๐ น. คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารตามตัวบ่งชี้ และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ประสานงานแต่ละองค์ประกอบ
เวลา ๑๑.๓๐ น.           ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. สัมภาษณ์ผู้บริหารคณะครุศาสตร์
เวลา ๑๔.๐๐–๑๔.๓๐ น. สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มที่ ๑ สัมภาษณ์อาจารย์
กลุ่มที่ ๒ สัมภาษณ์นิสิตและศิษย์เก่า
เวลา ๑๔.๓๐–๑๕.๐๐ น. สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มที่ ๑ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
กลุ่มที่ ๒ สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.  คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ศึกษาข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมจากเอกสารตาม ตัวบ่งชี้
และสัมภาษณ์ผู้ประสานงานแต่ละองค์ประกอบ
เวลา ๑๖.๐๐–๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินการ
เวลา ๑๗.๐๐ น.           คณะกรรมการเดินทางกลับที่พัก

วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๓๐ น. คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ศึกษาข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมจากเอกสารตามตัวบ่งชี้ และสัมภาษณ์ผู้ประสานงานแต่ละองค์ประกอบ
เวลา ๑๐.๓๐–๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประชุมสรุปผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินการคณะครุศาสตร์
เวลา ๑๑.๓๐ น.           ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประชุมสรุปผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินเพื่อเตรียมนำ
เสนอแก่ผู้บริหาร คณาจารย์คณะครุศาสตร์
เวลา ๑๕.๐๐–๑๖.๓๐ น. ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ ประธานกรรมการ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจาแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์
                               พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์
กล่าวอนุโมทนาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
นำกล่าวลาพระรัตนตรัย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เดินทางกลับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here