๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

0
849

 


๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย ๑. ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ ประธานกรรมการ  ๒. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. กรรมการ ๓. พระใบฏีกาสุพจน์ ตปสีโล กรรมการ ๔. ดร.ศตพล ใจสบาย กรรมการ และ ๕. ดร.ฐานิดา มั่นคง กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ อยู่ที่ระดับดี

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here