๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามงานวิจัยในชั้นเรียนและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

0
519

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามงานวิจัยในชั้นเรียนและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีกำหนดการและกิจกรรมดังนี้
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๓ คณะครุศาสตร์ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนและนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการโครงการ
พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ข้อคิดในการดำเนินชีวิตและความเป็นคณะครุศาสตร์”
โดย…พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
นายพีรวัฒน์ ชัยสุข หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้แทนจากคณาจารย์คณะครุศาสตร์
เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา : ปัญหา และแนวทาง
ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา”
โดย…ผู้แทนนิสิตพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๓ คณะครุศาสตร์ ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย…รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก
เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเตรียมตัวเพื่อสอบครูผู้ช่วยให้ประสบความสำเร็จ”
โดย…นายทินกร เติมทำรัมย์ พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๒ มี…ดร.บุญมี พรรษา ดำเนินการ
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในพิธีกล่าวปิดการสัมมนาและนำบูชาพระรัตนตรัย ผู้บริหาร คณาจารย์ ถ่ายภาพร่วมกัน
ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการจำนวน ๗๘ รูป/คน

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here